Detail News

1responses

avatar

lakh ki ek baat jab allah ki ibadat karne se apne apko musalman kehne wale rokne lagte hain to allah taala kisi ka mohtaj nahi woh kafiron se apna kam le sakta hai kya nabi kareem sallahu alaihi wasallam ki hifazat ke liye abutaalib ko muqarrar nahi kiya kya nabi hijrat ke waqt kafir ko rahbar nahi banaya kya tagut tagut laga rakha hai kya police masjid ki imamat karrahe the balke allah taala ne apne bandon ki hifazat k liye unko muqarrar kardiya tha lekin ap agar madad karna chahte to a kam allah aap se hi le leta lekin ap hifazat kya karte ulta namaz se rokne k darpe the

bakar (bhatkal)
May 12 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS